Privacyverklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Algemeen
  Sprl RAMOTOP – rue du Croupet 7 te 4690 Boirs – BE0599 970 833 is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en bewaard.
  Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de diensten van sprl RAMOTOP. U dient zich ervan bewust te zijn dat sprl RAMOTOP niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
 • Registratie en gebruik van persoonsgegevens
  Sprl RAMOTOP legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze diensten of uw gegevens achterlaat in mail
  In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;
  → Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
  → Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
  → Ingeval wij uw persoonsgegevens van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.
  → Bij de uitvoering van een algemene aanvraag, een aanvraag van een offerte, of vooruitlopend tot het tot stand komen van een offerte
  → Bij communicatie kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren; geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  → Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
  Uw persoonsgegevens worden door sprl RAMOTOP gebruikt voor de volgende doeleinden:
  → Om een opdracht of offerte uit te voeren en u te informeren over de status van uw opdracht,
  → Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
  → Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
  → Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
  → Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
  → Sprl RAMOTOP zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Veiligheids- en privacybeleid
  Beveiliging van de gegevens
  Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt sprl RAMOTOP alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
  Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.
  Bewaring van gegevens
  Sprl RAMOTOP zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van sprl RAMOTOP met betrekking tot deze gegevens en met de missie van sprl RAMOTOP om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.
 • Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht.
  Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, en recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
  U kunt uw recht uitoefenen:
  → ofwel door een brief te versturen aan: sprl RAMOTOP – rue du Croupet 7 – 4690 Boirs
  → of via mail naar: ramotop@ramotop.eu
  U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.
  Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven emailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere emailadressen dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u
  zicht wenst uit te schrijven per brief, dient u een duidelijke opgave te doen van alle emailadressen die u wens te deactiveren
 • Klachten
  U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274
 • Wijziging
  Wij kunnen steeds de privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.